STATUT KLUBU

STATUT KLUBU MKS JAGIELLONIA TUSZYN

Obecnie obowiązująca treść Statutu została zatwierdzona zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Członków Klubu w dniu 29.08.2018 roku.

Wybrany fragment treści statutu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 

STATUT
Miejskiego Klubu Sportowego „JAGIELLONIA Tuszyn”

z dn. 29.08.2018

Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Miejskiego Klubu Sportowego „JAGIELLONIA Tuszyn” i zwany jest w dalszej części statutu „Klubem”

§2
Siedzibą Klubu jest miasto Tuszyn a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działa w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej oraz organizacji pożytku publicznego, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§4
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łódzkiego-Wschodniego.

§5
Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§6
Klub działa w oparciu o niniejszy Statut oraz oparte o niego Regulaminy wewnętrzne.

§7
Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych Władz Klubu.

§8
Klub ma barwy klubowe w dwóch kolorach: białym i zielonym.

§9
Flaga klubowa w kształcie prostokąta składa się z 6 pasów o jednakowej szerokości, w kolorach patrząc od góry: pierwszy pas koloru – biały, drugi pas koloru – zielonego itd. na przemian kończąc na pasie kol zielonego. Klub także posiada herb, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§10
Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział II
Cel i środki działania


Celem Klubu jest:
1. Zrzeszenie członków w Klubie,
2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego i tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej w gminie Tuszyn,
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
4. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
5. Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach,
6. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu,
7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży,
8. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.